Posts Tagged współczynnik giniego interpretacja

Inwestowanie oszczędności w obligacje

Inwestowanie w obligacje jest stosunkowo bezpiecznym sposobem na pomnażanie kapitału. Obligacje są formą kredytu, zaciągniętego przez organ, instytucję lub firmę je wypuszczające. Dzięki temu obligatariusz otrzymuje stały, procentowy dochód. Zakupując obligacje od razu decydujemy, na jak długi czas chcemy udzielić pożyczki emitentowi. Obligacje są papierami wartościowymi, zobowiązującymi instytucję, która wprowadziła je na rynek do cyklicznego wypłacania procentowej części wartości obligacji pożyczkodawcy, a po zakończeniu okresu kredytowego – całości zobowiązania pieniężnego. W gospodarce obligacje spełniają kilka istotnych funkcji: pożyczkową, lokacyjną, płatniczą, obiegową. Funkcja pożyczkowa oznacza, że emitent otrzymuje potrzebne mu do obrotu i rozwoju środki. Funkcja lokacyjna odnosi się do umożliwienia zainwestowania przez obligatariusza nadwyżki pieniężnej i pomnożenia własnego kapitału. Funkcję płatniczą rozumiemy jako możliwość przeniesienia własności obligacji z posiadacza na jego wierzyciela. W ten sposób obligacje mogą równać się z obowiązującą walutą. Funkcja obiegowa pozwala przenieść własność obligacji z jednej osoby na drugą, wraz ze wszystkimi zobowiązania ze strony emitenta. Dodatkowo obligacje występują również w formie imiennej, gdzie obligatariusz jest zapisany zarówno na dokumencie z imienia i nazwiska, jak i w bazie danych emitenta oraz obligacje na okaziciela, których właścicielem uważany jest ten, kto jest w stanie je jednorazowo przedstawić.

error: Content is protected !!