Proces windykacji należności

Wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza powoduje powstanie różnorodnych transakcji finansowych. W ten sposób rodzą się odmienne zależności pomiędzy dwiema jednostkami gospodarczymi. Wielu przedsiębiorców spotyka się lub spotkało z problemem nieuregulowanych należności. Nie tylko sprzedaż towarów, ale również sprzedaż usług wykazuje taka zależność/coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza powoduje, że owe faktury realizowane są w częściach albo z wielkim opóźnieniem. Czasami jednak nie otrzymujemy należności w ogóle. Na przedsiębiorcy jednak spoczywa obowiązek odprowadzenia podatków z wystawionej faktury. Największy problem stanowi tutaj podatek od towarów i usług VAT. Są to bowiem stosunkowo wysokie kwoty, a nieuregulowanie faktury nie zwalnia nas z konieczności jego terminowego przelania na konto urzędu. W tej chwili sytuacja uległa przeobrażeniu i już możemy mówić o ewentualnym przedłużeniu terminu na uregulowanie podatku do czasu zapłacenia faktury. Proces windykacji należności jest procesem bardzo trudnym. Kwestie finansowe zawsze wzbudzają nerwowość u dłużnika. Konieczne jest umiejętne rozmawianie z naszym klientem. Wszelkiego rodzaju działania oficjalne, jak przygotowanie wezwań do zapłaty lub straszenie postępowaniem sądowym, z pewnością nie przyczynią się do poprawnych relacji pomiędzy nami, a naszym klientem. Zanim zdecydujemy się na takie kroki, warto spróbować innej drogi.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!